Sign. - Middelen van de curator bij faillissementsfraude


De minister heeft een aantal maatregelen aangekondigd ter bestrijding van faillissementsfraude. Eén van deze maatregelen betreft de invoering van een algemene informatieen medewerkingsplicht jegens de curator, alsmede de plicht de curator alle relevante gegevensdragers terstond over te dragen met inbegrip van de middelen om de inhoud leesbaar te maken. De schrijver geeft een overzicht van de effectieve informatiemiddelen van de curator en bespreekt de voorstellen voor mogelijke verbetering van deze middelen in het Voorontwerp Insolventiewet. Ook gaat hij in op de aangekondigde maatregel om aan de curator (mede) een taak van fraudebestrijding gegeven en de aangekondigde verbetering van de garantstellingsregeling. Ten slotte staat de schrijver kort stil bij het feit dat de curator niet is opgenomen in het wettelijk rijtje van personen/instanties met wie risicomeldingen uit het systeem TRACK kunnen worden gedeeld. (TvI 2013, 13, mr. W.J.B. van Nielen)

Verder lezen
Terug naar overzicht