Sign. - Nakoming en opleggen boete bij niet naleven cao


SNCU is opgericht door de sociale partners in de uitzendbranche en heeft onder meer tot taak toe te zien op een correcte naleving van de algemeen verbindend verklaarde cao’s voor uitzendkrachten. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat een werkgever deze cao’s overtreedt, kan SNCU een onderzoek doen uitvoeren. Als een werkgever weigert aan de SNCU gegevens te verstrekken of na ingebrekestelling volhardt in het niet naleven van de cao’s kan een boete worden opgelegd. WWS plaatst veelal buitenlandse werknemers bij diverse ondernemingen. Haar bedrijfsomschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is ‘detacheringsbureau’. In verband met een melding dat WWS de cao’s niet op juiste wijze naleefde, is SNCU een onderzoek gestart. SNCU heeft informatie van WWS gevraagd, maar niet verkregen. SNCU heeft daarna zelf geconstateerd dat de CAO niet juist wordt nageleefd en legt daarnaast een boete op. WWS reageert vervolgens wel en wenst graag met SNCU in overleg te treden. Dat overleg heeft niet tot overeenstemming geleid en SNCU vordert daarop dat WWS de cao dient na te leven en een forfaitaire schadevergoeding dient te voldoen. De kantonrechter oordeelt dat de WWS valt onder de in de cao’s bepaalde begripsomschrijving van ‘uitzendonderneming’. WWS dient dan ook de cao’s op te volgen. Vast staat dat WWS de cao’s niet correct heeft nageleefd. WWS meent echter dat haar terzake geen kwade wil kan worden verweten. De kantonrechter oordeelt dat dit er niet toe doet. De enkele omstandigheid dat de cao’s niet juist zijn nageleefd leidt er reeds toe dat SNCU een boete kan opleggen. In een…

Verder lezen
Terug naar overzicht