Sign. - Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vordering tegen bestuurder Nederlandse bv


Volgens art. 5, aanhef en lid 1 sub a EEX-Vo kan een persoon, wanneer het gaat om verbintenissen uit overeenkomst, voor het gerecht worden opgeroepen van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, moet worden uitgevoerd. Navarro, woonachtig in Spanje, was (statutair) bestuurder van Cancún Holding II BV (Cancún II), een in Nederland gevestigde bv naar Nederlands recht. Tussen hen bestond geen arbeidsovereenkomst, zodat sprake is van opdracht (art. 7:400 BW). Het bestuur van een vennootschap wordt uitgeoefend ten kantore van de vennootschap (en dus op de plaats van vestiging van die vennootschap), omdat dat de plaats is waar de bestuursbesluiten effect sorteren. Dat een bestuurder (in casu Navarro) zijn woonplaats elders heeft, doet daaraan niet af. Aan het eind van zijn bestuursperiode moet een bestuurder verantwoording afleggen over het door hem gevoerde bestuur, waarvan het afgeven van het bestuurdersdossier een onderdeel is. Ook deze verbintenis moet worden uitgevoerd ten kantore van de vennootschap. Hieruit volgt dat de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen van Cancún II tegen Navarro kennis te nemen. Op Roovers, Equity Trust en Navarro rust aan het eind van de bestuursperiode de verplichting alle documenten en andere gegevens die zij in het kader van hun bestuursfunctie onder zich hebben gekregen, aan Cancún II af te geven opdat de rechten en plichten van de vennootschap kunnen worden gekend en de continuïteit van het bestuursbeleid van die vennootschap kan worden gewaarborgd. Een dergelijke maatstaf kan, als voldoende objectief, in voorkomende gevallen dienen als uitgangspunt voor een met een dwangsom versterkte…

Verder lezen
Terug naar overzicht