Sign. - Niet naleving gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid ziekte rechtvaardigt
geen ontslag op staande voet


In eerste aanleg is werkgeefster, ABN AMRO, in het gelijk gesteld; het ontslag op staande voet is rechtsgeldig, werkneemster heeft geen recht op doorbetaling van loon. Werkneemster had zich op 24 mei 2006 ziek gemeld wegens griep. Zij verbleef toen bij haar zuster en niet op haar eigen woonadres. Zij heeft niet haar verpleegadres doorgegeven aan werkgeefster. Werkneemster werd door de arbodienst niet thuis aangetroffen en reageerde niet op oproepen. Op 6 juni is werkneemster thuisgekomen en heeft, in reactie op de diverse brieven, de arbodienst bericht. Op 7 juni is werkneemster weer naar haar zus gegaan. Werkgeefster heeft werkneemster op 7 juni per koerier opgeroepen om op 8 juni op het hoofdkantoor te verschijnen. Vervolgens is zij gesommeerd om op 12 juni te verschijnen. Beide oproepen heeft werkneemster niet tijdig gezien door haar verblijf elders. Werkgeefster heeft werkneemster op 12 juni 2006 een brief gezonden waarin zij op staande voet wordt ontslagen wegens het niet bereikbaar zijn voor controle door de arbodienst en overtreding van de gedragsregels tijdens arbeidsongeschiktheid. Het hof oordeelt dat vaststaat dat werkneemster in strijd heeft gehandeld met de gedragsregels door niet haar verpleegadres door te geven. Het hof zet de feiten uiteen waarover partijen van mening verschillen en concludeert dat deze gronden voor een deel niet als vaststaand kunnen worden aangenomen en voor het overige waardeert het hof deze gronden niet ernstig genoeg om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen, hoezeer ook werkgeefster destijds bevoegd was tot opschorting van de betaling van het loon. Bij deze waardering betrekt het hof ook de omstandigheid dat werkneemster in het kader van een reorganisatie boventallig was geworden en zich in een employability…

Verder lezen
Terug naar overzicht