Sign. - Niet opgehouden te betalen


Kredietverzekering van Swinkels vereist is dat de oninbaarheid van de verzekerde vordering kan worden vastgesteld. Bij deze stand van zaken, in het bijzonder het feit dat met de andere schuldeisers regelingen zijn getroffen, is onvoldoende gebleken van feiten en omstandigheden die aantonen dat appellant is opgehouden met betalen. Voortzetting van het faillissement van Van de Rijt zal waarschijnlijk leiden tot (executoriale) verkoop van zijn woning, waarschijnlijk tegen een lager bedrag dan de door hypotheek gedekte vordering. Er zal een schuld resteren die hoger is dan de vordering van Swinkels. Het is onaanvaardbaar dat Swinkels, met de enkele reden om haar vordering (iets) eerder betaald te zien, zoveel disproportionele schade aan Van de Rijt toebrengt. Van de Rijt zal, wellicht niet aanstonds maar wel over langere periode, in staat zijn de schulden te delgen en derhalve is de toestand van te hebben opgehouden te betalen niet of onvoldoende summierlijk gebleken.
(Hof 's-Hertogenbosch 20 december 2011, LJN BU8838, «JOR» 2012/271)

Verder lezen
Terug naar overzicht