Sign. - Niet-tijdig indienen van verzoek om dispensatie van algemeen verbindend verklaarde cao


ABU en de FNV, CNV en De Unie hebben de cao voor Uitzendkrachten 2004-2009 afgesloten. Please Payroll BV en vijf aan haar gelieerde ondernemingen hebben dispensatie gekregen van de algemeen verbindend verklaring van deze cao over de periode tot en met 30 maart 2008. Op 1 februari 2008 hebben ABU en de vakbonden algemeen verbindend verklaring verzocht voor de periode van 31 maart 2008 tot 29 maart 2009. Dit verzoek is op 20 februari 2008 gepubliceerd in de Staatscourant met daarbij de vermelding dat bedenkingen tegen dit verzoek dan wel dispensatieverzoeken schriftelijk kunnen worden ingediend voor of op 12 maart 2008. Op die dag eindigde tevens de in art. 2:7 lid 1 Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en verzoeken om algemeen verbindend verklaring genoemde termijn van tervisielegging van dit verzoek. Bij besluit van 21 mei 2008 heeft de minister het verzoek tot algemeen verbindend verklaring toegewezen. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 25 mei 2008. Uiterlijk op 16 juni 2008 zijn Please Payroll c.s. ervan op de hoogte geraakt dat zij niet waren gedispenseerd. Zij hebben toen op 8 juli 2008 alsnog om dispensatie gevraagd. Dit verzoek is op 31 juli 2008 afgewezen. Please Payroll c.s. hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter stelt vast dat het dispensatieverzoek van Please Payroll c.s. niet tijdig is ingediend, nu dit op grond van art. 2:7 van voormeld Besluit uiterlijk op 12 maart 2008 moest gebeuren. Please Payroll c.s. hebben betoogd dat de niet tijdige indiening als verschoonbaar in de zin van…

Verder lezen
Terug naar overzicht