Sign. - No asset stripping?


Op 22 juli 2013 is de Wet ter implementatie van de aIfMrichtlijn (2011/61/EU) in werking getreden. Naast meldingsen informatieverplichtingen voor een beleggingsinstelling en haar Nederlandse beheerder houdt de wet drie soorten gedragsinstructies voor de beheerder in, die de schrijfster bespreekt. Gedurende een periode van 24 maanden nadat een beleggingsinstelling controle heeft verkregen over een uitgevende instelling moet de beheerder zich onthouden van het bevorderen, steunen of opdragen van rechtshandelingen die een bepaalde vorm van uitkeringen of uitkeringen die bepaalde grenzen overschrijden, tot gevolg hebben. Winstuitkeringen die niet voldoen aan een balanstest en een resultaatstest en alle vormen van kapitaalverminderingen – tenzij deze bedoeld zijn om verliezen aan te zuiveren of tot een zekere hoogte bedragen op te nemen in een reserve – vallen ook onder deze gedragsinstructie. Dit geldt ten slotte voor een verkrijging van eigen aandelen, behalve wanneer deze aan een bepaalde balanstest voldoen. De tweede gedragsinstructie is dat gedurende genoemde periode van 24 maanden de beheerder – voor zover hij stemrecht heeft in een bestuursorgaan – niet voor de uitkeringen die onder de eerste gedragsinstructie vallen, mag stemmen. Bij beursgenoteerde uitgevende instellingen geldt dat voor alle organen waarin de beheerder stemrecht heeft. De derde gedragsinstructie houdt ten slotte in dat de beheerder zich gedurende de 24maandsperiode moet inspannen om de uitkeringen die onder de eerste gedragsinstructie vallen, te verhinderen.
(Ondernemingsrecht 2013, 74, prof. mr. B. Bier)

Verder lezen
Terug naar overzicht