Sign. - Non-concurrentiebeding is ten gevolge van een functiewijziging zwaarder gaan drukken, dat het beding opnieuw overeengekomen had moeten worden


Werknemer is op 12 december 2005 voor bepaalde tijd in dienst getreden van werkgever in de functie van medewerker Marketing. In deze arbeidsovereenkomst staat dat werknemer zich akkoord heeft verklaard met het bij de arbeidsovereenkomst gevoegd bedrijfsreglement. Dit bedrijfsreglement bevat een non-concurrentiebeding. Precies één jaar later hebben partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, op grond waarvan werknemer in dienst treedt bij werkgever in de functie van manager Marketing en Sales en zijn salaris aanzienlijk wordt verhoogd. In deze tweede arbeidsovereenkomst is opgenomen dat werknemer zich akkoord verklaart met het in december 2005 ondertekende bedrijfsreglement. Echter, het betrokken reglement is niet bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd. In 2010 zegt werknemer het dienstverband bij werkgever op, waarna hij in de functie van manager Sales bij een andere werkgever (hierna te noemen: X) in dienst treedt. Vervolgens ontvangt werknemer van zijn ex-werkgever een schrijven waarin wordt aangegeven dat het hem niet is toegestaan bij een onderneming als die van X in dienst te treden, daar volgens de ex-werkgever sprake is van een (non-)concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen werknemer en X wordt in de proeftijd beëindigd in verband met het gerezen conflict tussen werknemer en zijn ex-werkgever. Vervolgens vordert werknemer in een voorlopige voorzieningprocedure dat hem wordt toegestaan in afwachting van de uitkomst van te entameren bodemprocedure bij X in dienst te treden. De voorzieningenrechter oordeelt dat door werknemer voldoende is aangetoond dat zijn functie met ingang van het tweede arbeidscontract ingrijpend is gewijzigd en verzwaard. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat werknemer van een louter medewerkende functie is benoemd in een managementfunctie, waarvan leidinggeven een onderdeel is, …

Verder lezen
Terug naar overzicht