Sign. - Notaris had afwikkeling nalatenschap moeten schorsen omdat testament werd aangevochten


Notaris N is als gevolmachtigde van een executeur betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap die in april 1998 is opengevallen. Sinds december 1998 heeft N onder meer bedragen uitbetaald aan de personen die volgens het laatste testament van de erflater waren aangewezen als zijn erfgenamen. N had dit testament in 1994 opgesteld. X heeft een klacht tegen N ingediend bij de Kamer van Toezicht. N wordt daarbij onder meer verweten dat hij is doorgegaan met de afwikkeling van de nalatenschap conform het laatste testament van erflater, terwijl hij al in november 1998 een brief van een advocaat had ontvangen die voornemens was om dit testament aan te vechten omdat de erflater destijds niet meer wilsbekwaam was. Dit laatste is later ook bevestigd in diverse gerechtelijke procedures. Verder klaagt X dat N heeft geweigerd haar eerder inzage te verlenen in het boedeldossier.
In hoger beroep oordeelt het hof dat de brief van de advocaat een serieuze inhoud had. Niet alleen werd daarin het stellige voornemen geuit dat het laatste testament zou worden aangevochten omdat de erflater mogelijk niet meer compos mentis was, maar ook werden in die brief twee verklaringen van artsen geciteerd waarin werd gesteld dat de geestelijke vermogens van de erflater vanaf 1994 progressief verslechterden. N had dan ook niet zonder meer aan deze brief voorbij mogen gaan maar een nader onderzoek naar een en ander moeten instellen. Bovendien had N, nadat hij bekend was met het aanhangig maken van de gerechtelijke procedure, rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het testament vernietigd zou worden en had hij niet tot verdere afwikkeling van de nalatenschap conform dit testament mogen overgaan. De enkele omstandigheid dat N ervan overtuigd was…

Verder lezen
Terug naar overzicht