Sign. - Omzetting stichting


Het besluit van de ondernemer om de rechtsvorm stichting, waarbinnen de onderneming wordt gedreven, om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is kennelijk onredelijk. Het staat de ondernemer in beginsel vrij om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid de stichting om te zetten in een bv. Ook kan niet worden geoordeeld dat een bv niet een geschikte rechtsvorm is voor de door de stichting gedreven onderneming. De omzetting van de stichting in een bv heeft echter een aantal consequenties waarvoor de ondernemer, gelet op het omzettingsbesluit, onvoldoende aandacht heeft gehad. Zo heeft de ondernemer, in het licht van de wettelijke regeling van het beklemde vermogen, de beslissing om dat beklemde vermogen vast te stellen op € 10 miljoen en het daaraan toe te rekenen rendement op nihil te bepalen, onvoldoende gemotiveerd. Het valt niet na te gaan welke waarden aan welke activa en passiva zijn toegekend, of enig en zo ja tot welk bedrag goodwill is ingecalculeerd en of en op welke wijze rekening is gehouden met niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. Ook heeft de ondernemer onvoldoende toegelicht hoe de beslissing om geen rendement aan het beklemde vermogen toe te rekenen, is te verenigen met de wettelijke regeling dat de vruchten van het beklemde vermogen eveneens beklemd vermogen vormen. De ondernemer heeft voorts onvoldoende inzicht in zijn beweegredenen voor het omzettingsbesluit gegeven, nu uit zijn eigen stellingen volgt dat sprake is van een zeer gezonde, goed geleide, winst beogende organisatie die goed gedijt in een onrustige markt. Dat betekent niet dat de omzetting in een bv geen goede oplossing voor bestaande problemen rond het besturen van de stichting…

Verder lezen
Terug naar overzicht