Sign. - Ondernemingsrecht, quo vadis?


Het ondernemingsrecht ondergaat momenteel een aantal ingrijpende aanpassingen, zoals de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht, de invoering van het monistisch bestuurssysteem en de Wet tot aanpassing van het enquêterecht. ook het wetsvoorstel tot uitvoering van de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code zal binnen afzienbare tijd in werking treden. Aangekondigd zijn wetsvoorstellen voor de modernisering van het nv-recht, de grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen en een verdere aanscherping van de geschillenregeling. De modernisering van het personenvennootschapsrecht en ook het wetsvoorstel voor een maatschappelijke onderneming hebben de eindstreep niet gehaald. Een in 2004 aangekondigde evaluatie van de structuurregeling heeft nog niet plaatsgevonden. De schrijvers stellen de vraag of het huidige ondernemingsrecht een consistent geheel aan rechtsvormen biedt, dat beantwoordt aan de doelstellingen van ons ondernemingsrecht. Daarnaast gaan zij in op de vraag of er behoefte bestaat aan uitbreiding of aanpassing van het palet aan rechtsvormen. Zij concluderen dat de ondernemingsrechtwetgeving een masterplan ontbeert en ook na de invoering van de recente wetsvoorstellen op onderdelen herzien en/of aangevuld moet worden en schetsen een infrastructuur voor een dergelijke herziening.
(TvOB 2012, nr. 6, p. 156, dr. G.J.H. van der Sangen en prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman)

Verder lezen
Terug naar overzicht