Sign. - Onmiddellijke voorziening zodat regeling uitgevoerd kan worden


Schuiten en Van de Velde houden allebei 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Toeleiding Naar Arbeid BV (TNA). Zij zijn als bestuurders gezamenlijk bevoegd TNA te vertegenwoordigen. De Ondernemingskamer stelt vast (partijen zijn het hier ook over eens) dat zich een impasse in de besluitvorming van de organen van de vennootschap voordoet en dat de continuiteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming hierdoor in gevaar komt. Deze impasse levert naar het voorlopig oordeel gegronde reden op om aan een juist beleid van TNA te twijfelen. Ter zitting is gebleken dat zowel Schuiten als Van de Velde de samenwerking wensen te beëindigen. Zij zijn overeengekomen de zaak in der minne te regelen en hebben in het kader van de minnelijke regeling verzocht om hangende de uitvoering van de regeling als onmiddellijke voorziening een tijdelijk, zelfstandig bevoegde, bestuurder met doorslaggevende stem te benoemen. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer is het voor de continuïteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming van groot belang dat een onafhankelijk bestuurder wordt benoemd opdat de minnelijke regeling tussen partijen ongestoord kan worden uitgevoerd en tevens – zolang die regeling nog niet is uitgevoerd – de impasse doorbroken wordt. De Ondernemingskamer benoemt een onafhankelijk bestuurder met doorslaggevende stem die zelfstandig bevoegd is om TNA te vertegenwoordigen. Bulten gaat in haar noot in op gevallen waarin de Ondernemingskamer een onmiddellijke voorziening treft, terwijl van een onderzoek geen sprake zal zijn. (Hof Amsterdam (OK) 26 juli 2011, «JOR» 2011/330, m.nt. mr. C.D.J. Bulten)

Verder lezen
Terug naar overzicht