Sign. - Ontbinding, opeisbaarheid voorwaardelijke ontbindingsvergoeding


Opeisbaarheid van een voorwaardelijk toegekende ontbindingsvergoeding na een uitspraak van de kantonrechter en de vraag of eerst een onherroepelijk bodemvonnis moet voorliggen alvorens de vergoeding geïncasseerd kan worden. Werkgever vordert een verbod tot tenuitvoerlegging van de executie. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Werknemer heeft betoogd, onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 5 september 1997, NJ 1998, 421, dat de executie van de onderhavige ontbindingsbeschikking niet onrechtmatig is en dat werkgever de ontbindingsvergoeding nu reeds aan werknemer dient te voldoen. In het door werknemer aangehaalde arrest had de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden lsquovoor zover rechtens vereistrsquo, onder toekenning van een ontbindingsvergoeding. Ter beoordeling stond, met het oog op het verschuldigd worden van wettelijke rente, wanneer de ontbindingsvergoeding opeisbaar werd. De Hoge Raad heeft onder meer geoordeeld dat de ontbinding voor zover rechtens vereist niet een ontbinding onder opschortende voorwaarde is. In de visie van de Hoge Raad diende bij de beoordeling rekening te worden gehouden met het bijzondere karakter van de ontbindingsprocedure, welke immers gericht is op het verkrijgen van een spoedige beslissing over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft vervolgens geconcludeerd dat er geen grond is om aan te nemen dat de beschikking tot ontbinding voor zover rechtens vereist enigerlei andere werking ndash met name ten aanzien het tijdstip van het verschuldigd worden van de vergoeding ndash zou moeten hebben dan ingeval geen sprake zou zijn geweest van het nietige ontslag op staande voet. Zoals werkgever terecht heeft aangevoerd vorderde de werknemer in het hiervoor bedoelde door de Hoge Raad beoordeelde geschil de wettelijke rente over de ontslagvergoeding vanaf de dag dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk had ontbonden. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht