Naar de inhoud

Sign. - Ontbindingsverzoek werknemer geweigerd na aanvraag ontslagvergunning door werkgever door gebrek aan veranderingen in de omstandigheden

Werknemer (geboren 1950) is sinds 1 juli 1999 in dienst bij Wind Architecten Adviseurs B.V. (WAA), laatstelijk in de functie van directievoerder/toezichthouder. Wegens bedrijfseconomische redenen komen zeven van de zeventien arbeidsplaatsen te vervallen. In dat kader wordt de functie van werknemer opgeheven en is een ontslagvergunning aangevraagd. Werknemer wendt zich tot de kantonrechter en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding van € 104.228,64 (C=1). De kantonrechter overweegt dat het arrest Van Hooff Elektra («JAR» 2010/17) toepassing mist, omdat nog niet zeker is of het UWV de gevraagde toestemming verleent en of WAA hiervan gebruik zal maken. Dit betekent dat het verzoek aan de hand van de criteria van art. 7:685 BW dient te worden beoordeeld. De kantonrechter is van oordeel dat werknemer onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van zodanige veranderingen in de omstandigheden. Werknemer heeft weliswaar onweersproken aangevoerd dat hij niet meer de overeengekomen werkzaamheden verricht, maar niet is gesteld of gebleken dat werknemer werkzaamheden dient te verrichten welke in redelijkheid niet van hem gevergd kunnen worden. Ook het feit dat er op sommige momenten geen werkzaamheden voorhanden zijn, levert geen verandering op in de omstandigheden op grond waarvan de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Bovendien hebben beide partijen bevestigd dat de verhouding tussen partijen nog steeds als goed kan worden gekwalificeerd. Dat er een einde zou moeten komen aan de arbeidsovereenkomst is niet aannemelijk geworden. Dat WAA een ontslagvergunning voor werknemer heeft aangevraagd, maakt een en ander niet anders. Het staat een werkgever…