Sign. - Ontslag payrollwerknemer niet kennelijk onredelijk; dat inlener de payrollovereenkomst heeft beëindigd vormt bij deze constructie de bedrijfseconomische reden


Werknemer is oorspronkelijk in dienst getreden bij X, maar X heeft in 2002 haar gehele personeelsbestand overgedragen aan een payrollbedrijf. Het payrollbedrijf heeft werknemer vervolgens exclusief uitgeleend aan X. Werknemer en het payrollbedrijf hebben daartoe een arbeidsovereenkomst gesloten. X heeft bij brief van 26 november 2009 de inleenopdracht met betrekking tot werknemer opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen. Het payrollbedrijf heeft vervolgens een ontslagvergunning verkregen en de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd. Werknemer vordert een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter gaat alvorens te oordelen in op de bijzondere aard van de payrollovereenkomst. De bedrijfseconomische reden voor het indienen van een ontslagaanvraag door het payrollbedrijf kan onderbouwd worden door aan te tonen dat de inlener de payrollovereenkomst heeft beëindigd. Doordat het payrollbedrijf dit kan aantonen is geen sprake van een valse reden, oordeelt de kantonrechter. Niet van belang is hierbij dat de functie die werknemer vervulde niet komt te vervallen. Ten aanzien van het gevolgencriterium oordeelt de kantonrechter dat de enkele omstandigheid dat de werkgever de werknemer geen vergoeding heeft aangeboden het ontslag nog niet kennelijk onredelijk maakt (HR 27 november 2009, «JAR» 2009/305). Alle omstandigheden van het geval moeten bij de beoordeling worden betrokken. De kantonrechter geeft een uiteenzetting van de omstandigheden die conform de bekende hofuitspraken (Hof Arnhem 7 juli 2009, LJN BJ1688 en Hof Leeuwarden 18 augustus 2009, LJN BJ5810) een rol spelen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werkgever voldaan aan het beschreven lsquostappenplan' (het nalopen van alle omstandigheden) en zij heeft daarom in redelijkheid mogen overgaan tot het ontslag van werknemer. Redengevend oordeelt de kantonrechter daarbij dat de werkgever werknemer een outplacementtraject heeft aangeboden…

Verder lezen
Terug naar overzicht