Sign. - Ontvankelijkheid en vertrouwensbeginsel (ABRvS 22 maart 2017, zaaknummer 201605205/1/R1)


Deze zaak betreft het beroep van een aantal appellanten tegen een bestemmingsplan van de gemeente Nijmegen. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van het vorige bestemmingsplan dat betrekking heeft op een woonwijk. Appellanten hebben geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Om die reden is hun beroep niet-ontvankelijk verklaard. Appellanten hebben tegen deze uitspraak verzet gedaan. Onder overlegging van hun bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning, hebben zij in hun verzetschrift aangevoerd dat deze bezwaarschriften tevens als zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan moeten worden aangemerkt. Bij uitspraak op het verzet, is het verzet van appellanten gegrond verklaard. In die uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat van kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep geen sprake was, omdat aan de hand van de inhoud van de bezwaarschriften niet op voorhand de conclusie kon worden getrokken dat appellant en anderen geen zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht. In de uitspraak staat tevens dat dit nader dient te worden onderzocht tijdens een onderzoek ter zitting. Appellant en anderen betogen dat hen niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerpplan naar voren hebben gebracht. Zij voeren hiertoe aan dat het niet indienen van een zienswijze niet het gevolg is geweest van opzet of nalatigheid hunnerzijds. Zij hebben zich, zo stellen zij, juist steeds proactief opgesteld ten aanzien van de plannen voor de nieuwbouwwoningen in kwestie. Omdat over deze plannen tussen de gemeente en appellant en anderen regelmatig contact is geweest, stellen appellant en anderen zich op het standpunt dat de raad hen over de terinzagelegging van het ontwerpplan had moeten informeren, ondanks dat daartoe geen wettelijke verplichting bestaat. Door hen niet persoonlijk op de hoogte te…

Verder lezen
Terug naar overzicht