Sign. - Openbare raadpleging over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht; een kritische bespreking


De Europese Commissie is begin 2012 een openbare raadpleging gestart over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht. De vragen die werden gesteld hadden betrekking op de doelstellingen en het toepassingsgebied van het Europese vennootschapsrecht, een eventuele codificatie van bestaande richtlijnen, de Europese vennootschapsvormen, grensoverschrijdende mobiliteit, het concernrecht en kapitaalsbescherming. De schrijvers bespreken zowel de vragen als de daarop binnengekomen reacties. In hun conclusie geven zij een samenvatting van datgene wat uit de raadpleging naar voren gekomen is en welke richting het Europese vennootschapsrecht de komende jaren op zou moeten gaan. Daarbij geven zij aan dat zij hun twijfels hebben ten aanzien van de bij de raadpleging gestelde vragen en vragen zich af of de raadpleging wel nodig was, nu van de onderwerpen die aan bod kwamen de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen bekend (zouden moeten) zijn bij de Commissie.
(Ondernemingsrecht 2012, 136, mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra en mr. M.A. Verbrugh)

Verder lezen
Terug naar overzicht