Sign. - Oplichting in cv


Aanleiding voor de oprichting van elk van de cv's was een voorstel van De Kleine Arion BV c.s. aan A c.s. tot belegging van hun vermogen. Dit voorstel hield in dat aan iedere deelnemer een lening van € 1.000.000 ter beschikking zou worden gesteld in ruil voor een inleg van € 150.000. Deze inleg diende te worden gestort als commanditair kapitaal in een cv waarvan de inlegger commanditaire vennoot zou zijn en De Kleine Arion beherend vennoot. Het met behulp van de lening verkregen geld zou bij wijze van vermogensbeheer worden belegd door De Kleine Arion, waarbij de opbrengst van de beleggingen zou worden verdeeld tussen de commanditaire vennoten van de cv's en De Kleine Arion. Na de door A c.s. aan de cv's gedane betalingen zijn er geen leningen aan de cv's verstrekt. De rechtbank gaat er van uit dat A c.s. slachtoffer is geworden van een door De Kleine Arion c.s. opgezette, althans bewust gefaciliteerde, oplichtingsconstructie. Dat De Kleine Arion c.s. tekort is geschoten in de op haar jegens A c.s. rustende verplichtingen uit hoofde van de door A c.s. verstrekte opdracht en tevens onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld is door A c.s. voldoende aangetoond, zodat zijn daarop gebaseerde vorderingen zullen worden toegewezen. (Rb. Amsterdam 7 september 2011, LJN BT8994, «JOR» 2011/368)

Verder lezen
Terug naar overzicht