Sign. - Outsourcing in twee fasen en overgang van onderneming


Outsourcing in twee fasen en overgang van onderneming. Vormt akkoordverklaring werknemers met indiensttreding bij ander dan de verkrijger een ondubbelzinnig afstand doen van bescherming ex artikel 7:663 BW? In een raamovereenkomst kwamen Sara Lee/DE International B.V. (hierna: Sara Lee) en Pax Integrated Logistics B.V. (hierna: Pax) overeen dat Sara Lee al haar logistieke werkzaamheden per 28 september 2003 ging uitbesteden aan Pax. Partijen spraken af dat de bij Sara Lee in dienst zijnde werknemers, die tot dat moment deze logistieke werkzaamheden verrichtten, deze werkzaamheden bij haar zouden blijven verrichten zonder daarbij in dienst te treden bij Pax. Te dien einde werd de volgende detacheringsconstructie opgezet. De betrokken werknemers zouden in dienst treden bij een dochtermaatschappij van Sara Lee, Detrex B.V. (hierna: Detrex), door Detrex ter beschikking worden gesteld aan Pax en ten slotte door Pax gedetacheerd worden bij Sara Lee. Sara Lee bracht haar werknemers logistiek in een brief op de hoogte van de uitbesteding van de logistieke werkzaamheden, deelde hen mee dat zij in dat kader per 28 september 2003 werknemer zouden worden van Detrex en vroeg hen de brief voor akkoord te retourneren. De werknemers tekenden voor akkoord. In 2005 besloot Detrex haar werknemers te ontslaan per 1 januari 2006, waarna zij per die datum in dienst zouden kunnen treden bij Pax. Detrex deelde haar werknemers in een brief mee dat hun arbeidsovereenkomsten per 1 januari 2006 zouden eindigen en Pax per die datum hun nieuwe werkgever zou worden. Om het verschil tussen de arbeidsvoorwaarden van Detrex en Pax te overbruggen, zouden de werknemers een eenmalige bruto-…

Verder lezen
Terug naar overzicht