Sign. - Overgang arbeidsovereenkomst ex art. 7:663 BW na onvolledige
informatievoorziening aan werknemer: terugverwijzing Bos/Pax


In zijn arrest Bos/Pax van 26 juni 2009 («JAR» 2009/183 en NJ 2011/154 m.nt. Verhulp) overwoog de Hoge Raad dat het hof aan de enkele omstandigheid dat Bos uitdrukkelijk akkoord was gegaan met zijn indiensttreding bij Detrex per 28 september 2003 ten onrechte de conclusie had verbonden dat hij niet op grond van art. 7:663 BW van rechtswege in dienst was getreden bij Pax. Sara Lee had haar werknemers op grond van het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) voldoende opening van zaken en duidelijkheid over de te maken keuzes moeten verschaffen en volledig moeten voorlichten omtrent hun rechtspositie, om te waarborgen dat werknemers zoals Bos, die werden geconfronteerd met overgang van de onderneming waarbij zij werkzaam zijn, hun eventuele beslissing afstand te doen van de hun door art. 7:663 BW geboden bescherming, volledig geïnformeerd konden nemen (vgl. HR 26 oktober 2007, «JAR» 2007/285 Rabobank/Allard). Dit geldt in het onderhavige geval met name ook voor de akkoordverklaring van de werknemer met het verbreken van het dienstverband met Sara Lee en zijn indiensttreding bij Detrex na de uitbesteding van de activiteiten aan Pax. Het hof overweegt na verwijzing dat aan deze akkoordverklaring daarom de eis moet worden gesteld dat Bos, nadat Sara Lee hem de keuze had voorgelegd om: i) bij haar in dienst te blijven, met als rechtsgevolg dat hij door overgang van het desbetreffende onderdeel van de onderneming van Sara Lee naar Pax, van rechtswege op het moment van die overgang bij Pax in dienst zou treden; dan wel ii) …

Verder lezen
Terug naar overzicht