Sign. - Overgang onderdeel onderneming, feitelijke voortzetting werkgeverschap door vervreemder. Vervreemder kan na drie jaar geen beroep meer doen op de overgang van werknemer ex artikel 7:663 BW.


De werknemer was sinds 1974 in dienst bij (de rechtsvoorganger van) Beenen B.V. (Beenen) als wikkelaar en laatstelijk werkzaam als allround wikkelaar. In februari 2003 werd hij arbeidsongeschikt en vanaf september 2003 tot maart 2004 verrichtte hij op arbeidstherapeutische basis werkzaamheden voor Beenen. In september 2004 verkocht Beenen de wikkelactiviteiten aan de Noord Nederlandse Wikkelcentrale (NNW) te Dronrijp. Bij de verkoop deelde Beenen aan NNW mee dat bij de wikkelactiviteiten twee werknemers werkzaam waren die aanspraak konden maken op de overgang van hun arbeidsovereenkomst op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW. De werknemer werd daarbij niet genoemd. In december 2004 vroeg Beenen een ontslagvergunning aan voor de werknemer maar in maart 2005 trok Beenen de ontslagaanvraag weer in. Vervolgens stelde Beenen een re-integratieplan op, op basis waarvan de werknemer per 14 maart 2005 werd gedetacheerd bij NNW. Na een gewenningsperiode van een half jaar heeft Beenen getracht te bewerkstelligen dat de werknemer bij NNW in dienst trad. Hierover hebben Beenen en de werknemer geen overeenstemming bereikt. Daarna stelde Beenen zich op het standpunt dat de werknemer in september 2004 bij de overdracht van de wikkelactiviteiten aan NNW wegens overgang van onderneming van rechtswege mee over was gegaan naar NNW en zij hem destijds was vergeten. Ook NNW deelde aan de werknemer mee dat hij in september 2004 op grond van overgang van onderneming bij haar in dienst was getreden. Op 1 oktober 2007 stopte Beenen met het betalen van loon en vanaf die datum is NNW loon aan de werknemer gaan betalen. Dit heeft de werknemer onder protest aanvaard. In rechte vordert de werknemer nakoming…

Verder lezen
Terug naar overzicht