Sign. - Pensioenontslag kan objectief gerechtvaardigd zijn


De Engelse rechter heeft het Hof van Justitie vragen gesteld over de uitlegging van Richtlijn 2000/78/EG (gelijke behandeling in arbeid en beroep). Met die vragen wenst de rechter in feite te vernemen of deze Richtlijn in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling, bedoeld om de leeftijdsdiscriminatiebepalingen van de Richtlijn uit te voeren, die werkgevers toestaat onder voorwaarden werknemers van 65 jaar of ouder gedwongen te pensioneren. Volgens de A-G is de Richtlijn van toepassing op nationale bepalingen zoals in het hoofdgeding aan de orde, die werkgevers toestaan werknemers van 65 jaar en ouder te ontslaan wegens pensionering. Art. 6 lid 1 van deze Richtlijn staat de lidstaten toe een wettelijke regeling in te voeren volgens welke een verschil in behandeling op grond van leeftijd geen discriminatie is, indien het bedoeld is als een evenredig middel om een legitiem doel in de zin van art. 6 lid 1 te bereiken. Het verlangt niet dat de lidstaten door middel van een lijst of een andere formeel en inhoudelijk op art. 6 lid 1 gelijkende maatregel de soorten verschil in behandeling bepalen die kunnen worden gerechtvaardigd. Een bepaling als die in het hoofdgeding aan de orde, kan in beginsel op grond van art. 6 lid 1 van de Richtlijn worden gerechtvaardigd indien die bepaling in het kader van de nationale wetgeving objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid, en de voor het bereiken van dit doel van algemeen belang ingezette middelen niet als daartoe niet passend en niet noodzakelijk zijn te beschouwen. 

Conclusie A.G. J. Mazák, 23 september 2008, zaak…

Verder lezen
Terug naar overzicht