Sign. - Pensioenvermogen


De rechtbank acht de profielen die Wijs & Van oostveen heeft vastgesteld, een zeer defensief profiel voor Beheermaatschappij j. Simonis Maasland BV en een defensief profiel voor Simonis onroerend Goed Exploitatiemaatschappij BV, niet onjuist. Hetzelfde geldt voor de bij die profielen behorende procentuele verdeling van het te beleggen vermogen over de categorieën aandelen, vastrentende waarden en vastgoed. Van die verdeling lijkt Wijs & Van oostveen op het eerste gezicht in de praktijk sterk te zijn afgeweken. Het is onder andere het risico van een substantiële daling van de aandelen- en grondstoffenmarkt dat zich in het onderhavige geval heeft gerealiseerd en tot een substantiële waardedaling van de portefeuilles per eind 2008 heeft geleid. Deze waardedaling is des te ernstiger omdat de onttrekkingen aan het vermogen reeds op korte termijn moesten aanvangen. Het is de taak van een vermogensbeheerder om tot pensioen bestemd vermogen tegen dit soort calamiteiten te beschermen. Wijs & Van oostveen kan dan ook niet tot haar verweer aanvoeren dat de sterke neergang van de aandelenmarkt en – in mindere mate – van de grondstoffenmarkt in 2008 het gevolg is geweest van de wereldwijde financiële crisis, die niemand heeft kunnen voorzien. Een vermogensbeheerder mag vermogen dat op korte termijn moet voorzien in noodzakelijk inkomen niet in belangrijke mate blootstellen aan het risico van een waardedaling van aandelen of grondstoffen. Wijs & Van oostveen is op dit punt tekortgeschoten in haar verplichtingen jegens Simonis c.s. ook het faillissement van de garantieverstrekker van een aantal notes, Lehman Brothers, waardoor zich het debiteurenrisico voor de desbetreffende notes heeft verwezenlijkt, heeft in belangrijke mate aan de daling van de waarde van de twee portefeuilles bijgedragen. Wijs & …

Verder lezen
Terug naar overzicht