Sign. - Plicht ondernemingsraad om vergaderverslagen te verstrekken aan werknemer


Een werknemer werkzaam bij ABN AMRO wordt boventallig verklaard bij een reorganisatie. De OR heeft positief geadviseerd over het voorgenomen reorganisatiebesluit. Omdat de werknemer meer inzicht wenst in de wijze waarop dit positieve advies tot stand is gekomen, vraagt hij de OR om de verslagen van de overlegvergaderingen met de bestuurder. De OR weigert dit. In kort geding vordert de werknemer vervolgens onder meer afgifte van de notulen van de overlegvergaderingen met de bestuurder en de interne vergaderingen van de OR. Volgens de kortgedingrechter dient elke OR op grond van art. 8 WOR een reglement op te stellen, dat conform art. 14 WOR voorschriften hierover bevat. In casu heeft de OR een reglement opgesteld en staat het de OR niet vrij om naar eigen goeddunken van dat reglement af te wijken. Daartegen verzetten zich de eisen van een goede en transparante medezeggenschap, aldus de kortgedingrechter. Met betrekking tot de notulen van de vergaderingen van de OR geldt dat conform art. 14 lid 2 sub h WOR en art. 21 van het Reglement de OR gehouden is notulen of in ieder geval verslagen van de interne OR- en van overlegvergaderingen op te maken en deze aan de werknemers kenbaar te maken. De kortgedingrechter veroordeelt de OR om afschriften van de notulen of verslagen van de overlegvergaderingen aan de werknemer te verstrekken met uitzondering van de gegevens waarvoor de geheimhouding van art. 20 WOR geldt. (Ktr. Amsterdam (kort geding) 17 juli 2009, LJN BJ4175, lsquoABN AMROrsquo)

(Ktr. Amsterdam (kort geding) 17 juli 2009, LJN BJ4175, ‘ABN AMRO’)

Verder lezen
Terug naar overzicht