Sign. - Professionele standaarden van de bestuursrechter (NJB 2017, afl. 17, p. 1167)


Prof. mr. T. Barkhuysen besteedt in deze bijdrage aandacht aan de in het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak geïntroduceerde zogeheten professionele standaarden van de bestuursrechter. Deze professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen die door rechters zijn ontwikkeld en die moeten bijdragen aan de kwaliteit van hun werk. De standaarden geven aan hoe invulling wordt gegeven aan het huidige kwaliteitsniveau, maar ook hoe gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. De algemene standaard is dat de rechter vóór, tijdens en na afloop van de zitting verantwoordelijk is voor de voortgang en afdoening van de zaak en de contacten met partijen. Daarbij is zijn taak om een efficiënt, effectief en kwalitatief goed proces te waarborgen. Een deelstandaard is dat de rechter voorafgaand aan de zitting partijen schriftelijk informeert hoe de zitting vorm zal worden gegeven, welke onderwerpen hij aan de orde zal stellen en hoeveel tijd hij voor de behandeling uittrekt. Andere deelstandaarden zijn dat de rechter partijen waar nodig moet voorlichten over het juridische beoordelingskader en hun bewijspositie, alsmede dat hij zijn uitspraken motiveert op een wijze die recht doet aan de zaak en bijdraagt aan de aanvaardbaarheid en inzichtelijk. Om te kunnen voldoen aan de standaarden is vereist dat de rechter beschikt over goede ondersteuning en toegang tot actuele kennisbronnen en goede ICT-apparatuur. De auteur vindt de ambities die met de standaarden tot uiting worden gebracht dermate fundamenteel dat hij teleurgesteld is dat de plicht tot naleving ervan sterk wordt gerelativeerd. Hij is van mening dat de rechtspraak en het voor de financiering daarvan verantwoordelijke ministerie bereid zouden moeten zijn in te staan voor de uniforme naleving van deze basale kwaliteitsnormen.

Verder lezen
Terug naar overzicht