Sign. - Prudent person


Een pensioenfonds voert een beleggingsbeleid in overeenstemming met de prudent-person regel (art. 135 Pw). Dit is een open norm. De wetgever geeft aan dat de regel het best wordt benaderd in het uitgangspunt dat de waarden op zodanige wijze worden belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel worden gewaarborgd. Dit heeft zijn weerslag gekregen in het bepaalde in art. 13 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK). Deze bepaling is ook een open norm. Om de rechten van deelnemers en pensioengerechtigden afdoende te beschermen, moet het fonds kunnen kiezen voor een allocatie van activa die nauwkeurig strookt met de aard en de looptijd van hun verplichtingen, zolang het resultaat van de prudent-person regel wordt behaald. Of het fonds voldoet aan art. 135 Pw is afhankelijk van de specifieke omstandigheden binnen het fonds. Van geval tot geval zal beoordeeld moeten worden of het fonds de in art. 135 Pw neergelegde norm heeft nageleefd. Als publiekrechtelijke regels ter nadere invulling van de open normen ontbreken of op hun beurt vaag zijn, brengt dat met zich dat voor het bestuursorgaan dat belast is met de controle op de naleving van dergelijke open normen hoge eisen aan de motivering worden gesteld. DNB moet als toezichthouder per pensioenfonds maatwerk verrichten. Dat geen ander pensioenfonds op dezelfde wijze in goud heeft belegd, acht de rechtbank een onvoldoende motivering dat niet aan art. 135 Pw wordt voldaan. Ook de vaststelling dat het fonds met de belegging in goud afwijkt van de Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) is onvoldoende gemotiveerd, nu in het besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht