Sign. - Publicatie herroepen boetebesluiten?


 

De voorzieningenrechter stelt vast dat de AFM (deels) tegemoet is gekomen aan hetgeen verzoeker beoogt te bereiken, nu de AFM de publicatie van boetebesluit II van haar website heeft verwijderd en daarbij ter toelichting op haar website heeft geplaatst dat de boetebesluiten zijn herroepen in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 2 mei 2013 (waartegen de AFM in hoger beroep gaat). Verzoeker wenst daarnaast dat de AFM, hangende het hoger beroep, rectificaties plaatst. Nog daargelaten of een dergelijke maatregel getroffen kan worden in een bestuursrechtelijke voorlopige voorzieningenprocedure, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om in dit stadium van de procedure van de AFM nog meer aan (informatieve) maatregelen te verlangen inzake (de publicatie van) boetebesluit II dan zij thans reeds heeft getroffen. Wat betreft de door verzoeker gewenste verwijdering van de website van de AFM van de publicatie van het aan MF global gerichte boetebesluit I stelt de voorzieningenrechter vast dat verzoeker in de op de website gepubliceerde tekst niet wordt genoemd. Dat is ook niet in geschil. De voorzieningenrechter is er niet voldoende van overtuigd geraakt dat op basis van deze tekst thans nog een associatie met verzoeker kan worden gemaakt. Zo een dergelijke associatie wel zou (kunnen) worden gemaakt, bestaat met de uitspraak van de rechtbank, waarnaar op de website van de AFM wordt (door)verwezen, en met de op de website van de AFM gepubliceerde tekst, voldoende duidelijkheid over de huidige stand van zaken met betrekking tot de aan verzoeker opgelegde boetes. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende aanleiding om de AFM op te dragen (ook) tot verwijdering van de publicatie van boetebesluit I over…

Verder lezen
Terug naar overzicht