Sign. - Rapportage Rentederivaten AFM


Op 25 september 2013 is de AFM rapportage rentederivaten inzake de dienstverlening aan semipublieke instellingen en het professionele MkB verschenen. De AFM concludeert dat de dienstverlening van sommige banken aan het professionele MkB bij het afsluiten van rentederivaten voor verbetering vatbaar is. Het MkB moet bij uitstek kunnen rekenen op een adequate dienstverlening, nu het gaat om een kwetsbare groep vanwege de vaak relatief beperkte financiële middelen en gebrek aan kennis van en ervaring met rentederivaten. Daarnaast kunnen ondernemingen drempels ervaren om bijstand in te roepen, vanwege kosten of de vrees dat dit de relatie met de bank schaadt. De AFM heeft niet onderzocht in hoeverre de afgesloten producten passend zijn voor de betreffende cliënten. De AFM heeft de dienstverlening onderzocht van de banken met een bankvergunning in Nederland die op het gebied van rentederivaten dienstverlening aan semipublieke instellingen en het MkB als de voornaamste aanbieders kunnen worden beschouwd. Zij constateert dat sommige banken hun cliënten niet altijd voldoende duidelijk maken dat zij bij het aanbieden van rentederivaten geen advies geven, terwijl ze vaak tegelijkertijd wel adviseren over andere bankproducten. De meeste banken boden in de onderzochte periode rentederivaten aan op basis van execution only dienstverlening. De informatieverstrekking over rentederivaten geeft verder vaak een te gunstig beeld van de verwachtingen. Negatieve scenario's blijven onderbelicht. Banken informeren hun MkBcliënten daarnaast vaak onvoldoende of zij als professioneel of als nietprofessioneel worden geclassificeerd en welke consequenties dit voor hen heeft. Ten slotte laat de dossiervorming door banken te wensen over, met betrekking tot een goede periodieke herziening van de cliëntrelatie, gespreksverslagen waaruit de gang van zaken rond het tot stand komen van de transactie kan worden gereconstrueerd en de beoordeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht