Sign. - Rechtbank beveelt onderzoek


Het gaat hier om het handelen of nalaten van het bestuur van de Stichting Beheer Mayflower Project (verweerders), welke stichting beherend vennoot is van Mayfinance CV, van welke CV verzoekers commanditaire vennoten zijn. Verweerders hebben op diverse punten in strijd met de statuten gehandeld, alsmede in strijd met een tussen het bestuur van de stichting en de commanditaire vennoten gesloten vaststellingsovereenkomst. Dat het bestuur zich niet heeft gehouden aan concrete afspraken die zijn neergelegd in de vaststellingsovereenkomst is een aanwijzing voor wanbeheer. Ook is de statutaire/ juridische structuur en de daarop geënte verhouding/scheiding tussen de organen van de Stichting Mayflower Project (bestuur en directie) en van Mayfinance CV (beherend vennoot, commanditaire vennoten en College van Toezicht) door de feitelijke gang van zaken ondergraven, althans in ieder geval ondoorzichtig. Verder hebben achtereenvolgende besturen veelal uit dezelfde personen bestaan en hebben in het College van Toezicht van Mayfinance CV ook vaak bestuursleden zitting, waardoor bestuurders toezicht houden op zichzelf. Er is voldoende reden om aan de juistheid van het gevoerde beleid te twijfelen. De bestuursleden worden voor de duur van dit geding geschorst en twee tijdelijke bestuurders worden aan het bestuur toegevoegd. Om continuïteit in het bestuur van de Stichting Beheer Mayflower Project te behouden zal het lidmaatschap van één bestuurslid vooralsnog worden gehandhaafd. Tot de bestuurstaak van de tijdelijke bestuurders zal ook behoren het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting Beheer Mayflower Project, waar nodig en mogelijk van Mayfinance CV en van twee andere gelieerde stichtingen. Van de resultaten maken de tijdelijke bestuurders een schriftelijk verslag, wat zij ook aan de rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht