Sign. - Rechtsmacht kantonrechter in ontbindingszaak


Werkgever verzoekt om de arbeidsovereenkomst met werknemer A voorwaardelijk te ontbinden. A was als Regional Sales Manager verantwoordelijk voor advisering en verkoop van producten in delen van o.a. Europa. Op de arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing verklaard. Als plaats waar de arbeid wordt verricht vermeldt de arbeidsovereenkomst Dubai, maar A had ten tijde van het verrichten van zijn werkzaamheden geen vaste woon- of verblijfplaats en verbleef goeddeels in hotels gelegen in verschillende landen ter wereld. Ten tijde van het indienen van het verzoekschrift bevond A zich in Finland. In het verweerschrift wordt opgemerkt dat het verblijf in Finland tijdelijk was (A verbleef daar tijdelijk bij zijn moeder) en dat A woningzoekende was. Onder verwijzing naar art. 59 lid 1 EEX-Verordening Brussel I en art. 1:10 BW constateert de rechter dat A geen woonplaats heeft in Nederland. A heeft naar Fins recht echter ook geen woonplaats in Finland. Daarom valt de rechter terug op art. 3 Rv, waaruit volgt dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft. Daarbij komt dat A een zelfstandig verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend en dus kennelijk ook meent dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft. Op grond van art. 7:685 lid 3 BW jo. art. 109 Rv heeft de Rb. 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie 's-Hertogenbosch relatieve bevoegdheid.  

Ktr. 's-Hertogenbosch 24 juni 2008, NIPR 2008, nr. 216, Innov-X Systems Europe B.V. en Innov-X Systems Inc., LJN BD5676

Verder lezen
Terug naar overzicht