Sign. - Rechtspersoon ontbonden


ingevolge art. 49 lid 1 iW 1990 vindt aansprakelijkstelling niet plaats voor het tijdstip waarop de belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld. De bv bestond niet langer toen de navorderingsaanslag werd opgelegd en er is geen heropening van de vereffening van de bv gevraagd. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat de bv in gebreke is geweest met de betaling van haar belastingschuld. Aldus is niet voldaan aan een vereiste dat de iW 1990 voor aansprakelijkstelling stelt. Er is geen aanleiding tot het maken van een uitzondering op het zojuist bedoelde vereiste zoals geschiedde in de arresten van de Hoge Raad van 18 december 2009 («JOR» 2010/84 en 85). in afwijking van de gevallen die zich in die arresten voordeden, staat in het onderhavige geval immers niet vast dat de rechtspersoon na eventuele herleving de aanslag niet zal betalen. (HR 23 december 2011, LJN BU8923, «JOR» 2012/69, m.nt. mr. dr. A.J. Tekstra)

Verder lezen
Terug naar overzicht