Sign. - Rechtspraak presenteert definitief voorstel wijziging richtlijn kinderalimentatie


In november beslist de landelijke werkgroep Alimentatienormen over het voorstel tot wijziging van de richtlijn kinderalimentatie. Eind juni 2012 presenteerde de werkgroep een conceptvoorstel op een bijeenkomst voor professionals op het gebied van kinderalimentatie. De input die daar is verzameld, is verwerkt in het nu voorliggende voorstel. Gelet op de brede steun binnen de rechterlijke macht voor de voorgenomen wijziging, is het waarschijnlijk dat die met ingang van 1 april 2013 de aanbevolen rekenwijze voor kinderalimentatie wordt in zaken die worden voorgelegd aan de rechter. Ter voorbereiding op de invoering zullen er vanaf november 2012 in verschillende arrondissementen voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden voor professionals en andere partijen die met kinderalimentatie te maken hebben. De nieuwe rekenwijze voorziet in een meer forfaitaire benadering van draagkracht en zorg en is toepasbaar op alle vormen van inkomen en vermogen. Ten opzichte van de huidige rekenwijze is sprake van een evenwichtiger verdeling van de draagkracht en de zorg. Daardoor hebben partijen meer houvast over wat zij kunnen verwachten. Het voorstel en de toelichting daarop zijn te vinden op de webpagina van de Werkgroep Alimentatienormen.

(Rechtspraak.nl)

Verder lezen
Terug naar overzicht