Sign. - Reflexwerking opzegverbod ziekte bij bedrijfseconomisch ontslag werknemer; toepassing regeling deeltijd-WW rechtvaardigt geen ontslag wegens bedrijfseconomische noodzaak


In 2008 heeft werkneemster zich ziek gemeld met klachten van reumatologische aard. De bedrijfsarts heeft haar evenwel geschikt geacht passende werkzaamheden te verrichten. Het UWV heeft geoordeeld dat geen sprake is van passende arbeid. Thans verzoekt werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Daartoe heeft werkgever aangevoerd dat er door de financiële crisis sprake is van een dramatisch dalend aantal orders waardoor de functie van werkneemster is komen te vervallen. Werkgever maakt gebruik van deeltijd-WW en heeft alle mogelijke kostenbesparende maatregelen (beëindiging leasecontracten e.d.) reeds doorgevoerd. De kantonrechter oordeelt dat in casu onderzocht dient te worden of sprake is van (de reflexwerking van) het opzegverbod tijdens ziekte. Daarbij dient met name ook art. 7:670b BW te worden onderzocht. Hierin staat opgenomen dat het opzegverbod wegens ziekte niet van toepassing is in geval van bedrijfseconomisch ontslag waarbij op voorhand uitgesloten is dat de werknemer na zijn/haar herstel herplaatst kan worden. Het opzegverbod behelst een zekere lsquoreserveringsgedachtersquo, en als op voorhand duidelijk is dat er geen baan te reserveren valt, bijvoorbeeld omdat het bedrijf(sonderdeel) ophoudt te bestaan, mist het opzegverbod betekenis, zodat aan eventuele reflexwerking hiervan niet wordt toegekomen. In casu is geen sprake van bedrijfssluiting (of een onderdeel daarvan). Het enkele verval van de functie van werknemer, rechtvaardigt nog geen beroep op art. 7:670b BW. Voorts blijkt uit de overlegde financiële bescheiden onvoldoende dat sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak tot ontslag. Dat inmiddels een deeltijd-WW is toegewezen, maakt dit niet anders, temeer niet nu de te verwachten positieve financiële gevolgen van deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht