Sign. - Regering blijft van mening dat beneficiaire aanvaarding leidt tot onnodige lasten


Eerder dit jaar is vanuit de Tweede Kamer aan de regering gevraagd hoe zij aankijkt tegen het idee om beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen als uitgangspunt in de wet op te nemen. De staatssecretaris van Financiën antwoordde toen, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dat dit voorstel de afwikkeling van een nalatenschap aanzienlijk complexer zou maken omdat de erfgenamen bij beneficiaire aanvaarding de nalatenschap volgens de regels van vereffening moeten afwikkelen. Mede naar aanleiding hiervan zijn er nieuwe Kamervragen gesteld, omdat in de literatuur is gesteld dat het beneficiair aanvaarden van een positieve nalatenschap niet of nauwelijks tot extra administratieve lasten hoeft te leiden.
Op 26 september heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geantwoord dat hij nog steeds van mening is dat beneficiaire aanvaarding in de meeste gevallen zal leiden tot onnodige administratieve lasten voor de burger. Hij verwijst hierbij naar het KNB-preadvies 2006, waarin Stollenwerck de huidige procedure tot vereffening van de nalatenschap beschrijft. In beginsel is bij beneficiaire aanvaarding de 'lichte' vereffeningsprocedure van toepassing. De erfgenamen moeten in dat geval een boedelbeschrijving opmaken en ter inzage leggen, de schuldeisers per brief oproepen en de nalatenschapsschulden voldoen. De rechter kan de erfgenamen vrijstellen van de verplichting om een boedelbeschrijving ter inzage te leggen indien sprake is van een eenvoudige nalatenschap of als er weinig crediteuren zijn en de schulden van de nalatenschap onmiddellijk kunnen worden voldaan.
Vervolgens stelt de staatssecretaris het volgende: 'Hoewel de 'lichte vereffeningsprocedure' minder formaliteiten vereist dan de 'zware vereffeningsprocedure', heeft beneficiaire aanvaarding voor erfgenamen tot gevolg dat zij voor de rechter de nalatenschap moeten afwikkelen. In de meeste gevallen is een gang naar de rechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht