Sign. - Samenhangende overeenkomsten


In cassatie wordt geklaagd dat het hof niet heeft onderzocht of de kredietovereenkomst moet worden aangemerkt als een overeenkomst die nauw samenhangt met de koopovereenkomst tussen Bullewijk en eiseres (tot cassatie). Deze klacht is gegrond. Tussen een overeenkomst van consumentenkoop en een overeenkomst tot financiering van de daarbij overeengekomen koopprijs door een derde kan een dusdanige verbondenheid bestaan, dat de bescherming die art. 7:28 BW aan de consument-koper beoogt te bieden zich mede uitstrekt tot de vordering tot aflossing van het krediet. of van een zodanige verbondenheid sprake is, moet worden vastgesteld door uitleg van de rechtsverhouding in het licht van de omstandigheden. In omstandigheden als door het hof vastgesteld – in het bijzonder dat ook de verkoper partij was bij de financieringsovereenkomst – ligt een dergelijke verbondenheid voor de hand. Door de mogelijkheid van verbondenheid onbesproken te laten heeft het hof ofwel die mogelijkheid miskend, in welk geval het is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, ofwel zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.
(HR 10 augustus 2012, LJN BW4992, «JOR» 2012/341, m.nt. mr. S. van Dongen)

Verder lezen
Terug naar overzicht