Sign. - Samenhangende overeenkomsten


In cassatie is niet bestreden dat AgfaPhoto is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de huurkoopovereenkomst jegens verweerders en dat die tekortkoming zo ernstig is dat zij ontbinding van deze overeenkomst kan rechtvaardigen. Het oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat, gelet op de nauwe feitelijk-economische samenhang tussen de huurkoopovereenkomst en de financieringsovereenkomst, de tekortkoming in de huurkoopovereenkomst naar redelijkheid en billijkheid de door verweerders gevorderde ontbinding van de financieringsovereenkomst rechtvaardigt, ook al is de ontbinding van de huurkoopovereenkomst niet uitdrukkelijk mede gevorderd. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in aanmerking genomen dat het hof zijn oordeel mede erop heeft gebaseerd dat verweerders vanwege het faillissement van AgfaPhoto geen nakoming meer konden verkrijgen van de met de huurkoopovereenkomst samenhangende essentiële verplichtingen om garantie en service te verlenen, en dat de curator heeft verklaard dat AgfaPhoto de huurkoopovereenkomst niet gestand zal doen. (HR 20 januari 2012, LJN BU3162, «JOR» 2012/98, m.nt. mr. S. van Dongen)

Verder lezen
Terug naar overzicht