Sign. – Schadevergoeding bij de intrekking van begunstigende beschikkingen (OenA 2010-4, p. 152-173)


In deze bijdrage gaan W. den Ouden en M.K.G. Tjepkema in op de aansprakelijkheid van de overheid bij de intrekking van begunstigende beschikkingen. Besproken worden achtereenvolgens verschillende soorten intrekkingsbesluiten die tot schade kunnen leiden, de mogelijke grondslagen voor nadeelcompensatie en de omvang daarvan. In het slot van de bijdrage wordt de mogelijkheid verkend om, naast het égalitébeginsel en het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, lid 2 Awb, het vertrouwensbeginsel als aanvullende grondslag te erkennen in de jurisprudentie.

Verder lezen
Terug naar overzicht