Sign. - Schending informatieplicht geen reden voor enquête


Verzoekster (meerderheidsaandeelhouderniet bestuurder) is ontvankelijk in haar verzoek. Het gaat niet om een geschil van louter vermogensrechtelijke aard en het feit dat verzoekster druk uit wil oefenen op de vennootschap en belanghebbende (minderheidsaandeelhouder en bestuurder) levert noch op zichzelf, noch in samenhang met de overigens aangevoerde omstandigheden misbruik van enquêterecht op. Dat verschillende procedures tegelijkertijd aanhangig zijn over de verstrekking van informatie aan verzoekster en haar aandeelhouder en de rechtmatigheid van de beëindiging van de property managementovereenkomsten met de vennootschap (joint venture) door de aandeelhouder van verzoekster, maakt dit niet anders. De vennootschap heeft tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders en tijdens het daarop gevolgde werkoverleg verzoekster niet naar behoren geïnformeerd. Hoewel dit op zichzelf een gegronde reden oplevert om aan een juist beleid te twijfelen, is dit in de gegeven omstandigheden niet zo ernstig dat het een onderzoek rechtvaardigt. Bij dit oordeel houdt de Ondernemingskamer rekening met hetgeen verzoekster dan wel haar enig aandeelhouder wiens kennis (gelet ook de betrekkingen tussen deze vennootschappen) aan verzoekster kan worden toegerekend, ten tijde van haar verzoeken om informatie reeds bekend was dan wel redelijkerwijs bekend moet zijn geweest en met de informatie die wel was verstrekt. Bovendien heeft de vennootschap inmiddels de vragen tot het verstrekken van informatie voldoende beantwoord. De leningen van de vennootschap aan (aan haar bestuurder) gelieerde vennootschappen zijn op zakelijke voorwaarden verstrekt en volledig (met rente) terugbetaald, zodat er onvoldoende reden is om tot een (ongeoorloofde) belangenvermenging te concluderen. Er is verder onvoldoende reden te veronderstellen dat een verdeelsleutel voor kosten tussen de vennootschap en aan haar bestuurder gelieerde vennootschappen onzakelijk zou zijn dan wel dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht