Sign. - Selectieve betaling in concernverband


Vernietigbaarheid van een rechtshandeling op grond van art. 47 Fw is geen voorwaarde om te kunnen concluderen dat een bestuurder die door die handeling profiteert, zelf onrechtmatig handelt. Ook indien de rechtshandeling niet vernietigbaar is, kan er onrechtmatig handelen aan de orde zijn. Het hangt ervan af wat het aandeel van de bestuurder is in het verkrijgen van het profijt en hoe dit en zijn voordeel zich verhoudt tot alle omstandigheden van het geval, waarvan het voldoen van een opeisbare vordering slechts een van de omstandigheden is (HR 30 mei 1997, «JOR» 1997/111 (Van Essen q.q./Aalbrecht c.s.)). Hier moet worden vastgesteld dat het gaat om handelingen in concernverband, alle uiteindelijk terug te voeren op de beschikkingsmacht van één persoon X. X beheert door Alice moedermaatschappij lKg; lKg beheert op haar beurt failliet. De moedermaatschappij kan onrechtmatig handelen als een van haar dochters failliet is (HR 8 november 1991, NJ 1992, 174). X is uiteindelijk gebaat bij het vermogen dat in lKg is ondergebracht en dit vermogen is toegenomen door de betaling van € 125.000 in december 2005. in die maand is een vijf keer hoger bedrag aan het vermogen van lKg toegevoegd dan in de jaren daarvoor, terwijl juist in die maand, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, selectief werd betaald en er een melding van betalingsonmacht werd gedaan, waarna juist lKg nog wel is betaald, terwijl de andere schuldeisers het moeten doen met een vordering op een failliete boedel. De melding van betalingsonmacht was bovendien op dat moment misleidend ten opzichte van die schuldeisers blijkens hetgeen X zelf…

Verder lezen
Terug naar overzicht