Sign. - Skipper heeft optierecht Ahold niet geschonden bij verwerving Super de Boerwinkels


In de overeenkomst tussen Ahold en Skipper Holdings met betrekking tot de verkoop van de aandelen in Schuitema (Subscription and Shareholders Agreement (SSA)) aan Skipper was een optie voor Ahold opgenomen. Ahold meent dat Skipper dit optierecht heeft geschonden door Ahold niet een deel van de door Schuitema verworven Super de Boer-winkels aan te bieden. Weliswaar dient de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen is geregeld, niet alleen te worden beantwoord op grond van een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract en komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, maar ook dan moet Ahold – die zich beroept op de rechtsgevolgen van haar lezing van het optierecht – aan haar plicht voldoen om feiten en omstandigheden te stellen die de door haar voorgestane uitleg (kunnen) ondersteunen. Daaraan heeft zij niet voldaan. In het bijzonder nu Ahold onder andere erkent dat de SSA niet een uitputtende regeling bevat omtrent de uitoefening van het optierecht in een situatie als de onderhavige, waarin een derde partij een deel van de Super de Boer is. Ook zijn de onderhandelingen bij de totstandkoming van het optierecht tussen professionele partijen gevoerd, toen is door partijen uitvoerig gesproken over het optierecht en zijn tussen hen verschillende conceptversies van de tekst uitgewisseld en werden partijen over en weer bijgestaan door professionele adviseurs. Uitgangspunt is dat het optierecht niet van toepassing is. De rechtbank volgt Ahold niet in haar stelling dat Skipper het optierecht heeft geschonden door bewust de transactie kunstmatig te structureren…

Verder lezen
Terug naar overzicht