Sign. - Sociaal plan dient te worden uitgelegd conform cao-norm. Door werknemers gestelde mondelinge afspraken bij de totstandkoming van het sociaal plan doen hierbij niet terzake


In deze zaak gaat het om de vraag of vervroegd uittredende werknemers er jegens hun werkgever aanspraak op kunnen maken dat de ziektekostenregeling, die – net als het sociaal plan – was gebaseerd op de ENB-cao, op hen van toepassing is gebleven en voor hen op een later moment, in het bijzonder bij gelegenheid van de wijziging van het ziektekostenstelsel per 1 januari 2006, niet is vervangen door de nieuwe regeling. Het hof overweegt dat het sociaal plan geen enkele bepaling bevat die erin voorziet dat de oude ziektekostenregeling gedurende de gehele looptijd van het sociaal plan en eventueel ook daarna voor onder meer vervroegd uittredende werknemers onverkort van kracht zal blijven. Het hof acht bovendien weinig aannemelijk dat dit de partijen bij de totstandkoming van het sociaal plan voor ogen heeft gestaan. Blijkens de bedoeling van partijen bij het sociaal plan zoals die in de considerans ervan is verwoord, gaat het erom de sociale gevolgen op te vangen van de veranderingen voor de werknemers als gevolg van het stilleggen van de kernenergiecentrale van de werkgever en is het sociaal plan erop gericht werknemers te mobiliseren naar passende arbeid en oudere werknemers de mogelijkheid te bieden met (vervroegd) pensioen te gaan. De partijen bij het sociaal plan bedoelden volgens het hof niet de vervroegd uittredende werknemers anders te behandelen dan anderen in de sector met betrekking tot die aspecten van de arbeidsrelatie waar het stilleggen van de kernenergiecentrale geen speciale gevolgen voor had.
Het hof passeert het bewijsaanbod van de vervroegd uittredende werknemers terzake van hun stelling, dat partijen bij de totstandkoming van het sociaal plan mondeling afspraken dat de oude ziektekostenregeling voor hen ten minste gedurende de gehele looptijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht