Sign. - Stichting met zaak met negatieve waarde blijft voortbestaan


De Stichting Schoorsteen Ezinge heeft een schoorsteen in eigendom. Door haar slechte onderhoudsstaat veroorzaakt de schoorsteen gevaar dat kan worden gekeerd door herstel of afbraak. Nu de immateriële waarde van de schoorsteen in het economisch verkeer op nihil moet worden gesteld, heeft de schoorsteen als vermogensbestanddeel een negatieve waarde in die zin dat de aan deze zaak verbonden bevoegdheden niet opwegen tegen de verplichtingen die er aan verbonden zijn. Het systeem van Boek 2 BW is in zoverre niet sluitend dat het geen voorziening geeft voor het geval dat na vereffening het vermogen van de rechtspersoon nog slechts bestaat uit een zaak met een negatieve waarde. Zolang die zaak behoort tot het vermogen van de rechtspersoon, moet die rechtspersoon er wat mee. Zelfs het faillissement van de rechtspersoon lost het probleem niet op, omdat de rechtspersoon blijft bestaan voor zover dit voor vereffening van zijn vermogen nodig is, zoals art. 2:19 lid 5 BW bepaalt. De in art. 2:19 lid 4 BW neergelegde regel dat indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, hij alsdan ophoudt te bestaan, is hiermee in strijd. gelet op de omstandigheid dat het maatschappelijk niet aanvaardbaar is dat een zaak met een negatieve waarde 'zomaar' zou kunnen worden achtergelaten, prevaleert bij deze tegenstrijdigheid tussen genoemd vierde en vijfde lid, het in art. 2:19 lid 5 BW bepaalde. gelet op het gegeven dat de stichting geacht moet worden nog voort te bestaan, zij het "in liquidatie", kunnen de bestuursleden aangesproken worden op hun handelen en nalaten. Het enkele feit dat de bestuurders eind 2010 in…

Verder lezen
Terug naar overzicht