Sign. - Stil pandrecht op toekomstige vordering


Y heeft bij pandakte van 25 juli 2006 aan de bank in pand gegeven de vorderingen op "afnemer Sunquality, hierna te noemen: afnemer, uit hoofde van door de pandgever aan de afnemer geleverde en te leveren produkten." Deze pandakte is op 5 september 2006 geregistreerd. De zinsnede kan redelijkerwijs niet anders worden begrepen dan dat Y zowel haar bestaande als haar toekomstige vorderingen op de Coöperatieve Telersvereniging Sunquality UA aan de bank in pand heeft gegeven. Teler Y was lid van Sunquality. De leden van Sunquality hebben zich verbonden om hun producten uitsluitend door de coöperatie te doen verkopen. Sunquality sloot jaarlijks ten behoeve van haar leden een overeenkomst met een distributeur, in het onderhavige geval A, waarbij Sunquality zich verplichtte alle producten van haar leden exclusief aan deze distributeur te leveren. Uit hoofde van voormelde overeenkomst rustte op A de verplichting de producten, die rechtstreeks door de leden bij A werden afgeleverd, tegen een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen aan derden. Op het verkoopbedrag hield A de verkoopkosten alsmede een percentage aan verkoopcommissie in, waarna zij het restant afdroeg aan Sunquality. Na aftrek van haar eigen kosten betaalde geïntimeerde de resterende opbrengst door aan de respectieve telers. Y stuurde ter zake geen factuur aan Sunquality of A; het was Sunquality die, nadat zij van A betaling had ontvangen, een inkoopfactuur c.q. afrekening opstelde en op basis daarvan tot betaling aan de teler overging. Uit het voorgaande volgt dat sprake was van een rechtsverhouding tussen Y en Sunquality, waaruit voor Y de verbintenis voortvloeide om al haar producten te verkopen via Sunquality (en deze ter beschikking te…

Verder lezen
Terug naar overzicht