Naar de inhoud

Sign. -. Strafbaarstelling acquisitiefraude

De leden Gasthuizen (SP) en Van Oosten (VVD) hebben een voorstel van wet ingediend in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude (Kamerstukken II, 33 712).

Een noodzaak tot dit wetsvoorstel zou bestaan nu ondernemers, stichtingen en overheden dagelijks het slachtoffer worden van acquisitiefraude.

Het gaat hierbij om misleidende handelspraktijken tussen organisaties, waarbij bepaalde verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. In die zin is het begrip 'acquisitie' beperkend, het draait niet alleen om het verwerven van opdrachten, maar ook om het uitlokken van onverschuldigde betalingen.

De meest voorkomende vormen van acquisitiefraude bestaan uit het aanbod een advertentie of naamsvermelding in een bedrijvengids of internet te plaatsen of ongevraagd en zonder juridische basis toegestuurde facturen, zogenaamde spookfacturen.

De memorie van toelichting ('MvT') bij het wetsvoorstel stelt dat acquisitiefraude een specifieke vorm van financieel-economische criminaliteit is. Het delict is echter niet als zodanig gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht en evenmin is het opgenomen in een delictomschrijving.

Op dit moment wordt dan ook gebruikgemaakt van de commune bepalingen, waarbij art. 326 Sr het meest voor de hand ligt. De praktijk laat, aldus de MvT, echter zien dat gedragingen niet altijd passen in de delictbestanddelen. Voor zover bekend, zijn er tussen 2002 en 2012…