Sign. - Substantieel prijsverschil


De curator heeft zijn standpunt dat paulianeus zou zijn gehandeld onvoldoende aannemelijk gemaakt, met name wat betreft de stelling dat de koopprijs te laag was. Op zich is een prijsverschil voor beide panden tezamen van € 85.000 niet onsubstantieel. Relatief bezien is echter het verschil minder pregnant, op een koopsom van € 850.000 versus € 935.000; zo'n 9%. Daarbij is een prijs niet een objectief en onveranderlijk gegeven, maar kan deze variëren. Eiseres heeft gesteld dat een aantal factoren de door haar bedongen prijs neerwaarts heeft beïnvloed en deze stellingen komen voorshands aannemelijk voor. Het ligt in de rede dat een koper die snel moet handelen, die geen onderzoek mag verrichten naar de staat van het gekochte en die geen financieringsvoorbehoud mag bedingen, vanwege het grotere risico dat zij loopt, minder hoeft te betalen dan een koper bij wie dit allemaal anders is. De curator heeft niet (goed) onderbouwd dat het prijsverschil tussen de prijs die hij meent te kunnen bedingen en de prijs die eiseres moet betalen, te groot is om (slechts) verklaard te kunnen worden door genoemde factoren. Eiseres stelt failliet niet te kennen, wat de curator niet (goed) te weerspreken wist. Aldus is des te minder aannemelijk dat tussen eiseres en failliet sprake is geweest van een 'opzetje'. Het is niet aannemelijk geworden dat eiseres een rechtshandeling heeft verricht waarvan zij wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn als bedoeld in art. 42 F.
(Vrzngr. Rb. Rotterdam 12 september 2013, ECLI:NL:RBROT…

Verder lezen
Terug naar overzicht