Sign. - Tardief verzoek teruggaaf omzetbelasting


Ingevolge art. 29 lid 1 onder a Wet OB 1968 wordt teruggaaf verleend van ter zake van leveringen en diensten verschuldigde omzetbelasting voor zover de vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen. Het recht op teruggaaf is een correctie op de omzetbelasting die ter zake van die prestaties op aangifte is voldaan en ontstaat op het moment dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat betaling voor de verrichte prestatie(s) door de schuldenaar achterwege blijft. Wanneer het recht op teruggaaf in het onderhavige geval is ontstaan in de periode dat de werkmaatschappij deel uitmaakte van de fiscale eenheid, zijn de verzoeken om teruggaaf te laat ingediend en is belanghebbende reeds om die reden niet gerechtigd tot de teruggaaf. Wanneer het recht op teruggaaf later is ontstaan, zijn de verzoeken om teruggaaf niet tijdig ingediend dan wel is het, gelet op het bepaalde in art. 3a van de Uitv.besch. OB 1968, niet belanghebbende die is gerechtigd tot de teruggaaf, aangezien de oninbare vorderingen tot het bedrijfsvermogen van de werkmaatschappij behoren.
|(Hof 's-Gravenhage 6 april 2012, LJN BX0876, «JOR» 2012/311, m.nt. mr. dr. A.J. Tekstra)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht