Sign. - Tegenstrijdig belang leidt tot ernstig verwijt


Toekenning ontslagvergoeding: Uit art. 2:244 BW respectievelijk art. 16 lid 3 van de statuten volgt dat de ava het bevoegde orgaan is om de bestuurder te ontslaan. Dit impliceert - art. 2:244 BW strekt ertoe te bewerkstelligen dat door een ontslagbesluit ook een einde wordt gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhouding - dat ook het vaststellen van een aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst gekoppelde vergoeding tot de, in dit geval exclusieve, bevoegdheid van de ava behoort. Een dergelijke vergoeding moet immers worden aangemerkt als accessoir aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, buiten welke deze geen bestaansrecht heeft. Dat in dit geval geen sprake is van ontslag van de bestuurder, maar de dienstbetrekking bij overeenkomst is beëindigd, maakt dat niet anders, nu een statutair directeur anders de dwingendrechtelijke regels van Boek 2 BW zou kunnen omzeilen. X was als bestuurder van Wolder Beheer niet bevoegd de vergoeding naar billijkheid ad € 9.000 netto aan zichzelf als werknemer van Wolder Beheer toe te kennen. Dat diverse besluiten (waarbij een tegenstrijdig belang speelt) van Wolder Beheer (vertegenwoordigd door haar bestuurder X) inmiddels onaantastbaar zijn geworden, impliceert echter niet dat Wolder Beheer thans geen actie uit art. 2:9 BW meer kan instellen om de besluiten via die weg, althans in hun gevolgen, aan te tasten. Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel is (pas) aan de orde bij een onmiskenbare, duidelijke tekortkoming van de bestuurder in de vervulling van de hem opgedragen taak. Er moet met andere woorden sprake zijn van een ernstig verwijt aan de bestuurder. Bij de beoordeling of de…

Verder lezen
Terug naar overzicht