Sign. - Toegang tot bestanden op laptop


De laptop valt, als privé-eigendom van appellant, niet onder de bevoegdheden van de curator ingevolge art. 92 Fw. De op de laptop opgeslagen zakelijke bestanden die ten behoeve van de werkgever zijn aangemaakt, bevatten wel informatie die de curator ingevolge art. 92 Fw ten behoeve van de boedel moet kunnen veiligstellen. Gelet op de technische aspecten kon het veiligstellen van de zakelijke bestanden niet anders geschieden dan door het maken van een kopie van de volledige harde schijf. Uit de aard van de aan de curator opgedragen conservatoire werkzaamheid vloeit voort dat hij zijn daarmee gepaard gaande bevoegdheid onmiddellijk en zonder vertraging moet kunnen uitvoeren. Hiermee verdraagt zich niet een uitgebreide, eventueel gerechtelijke, discussie over de vraag of de curator bevoegd is om tot de conservatoire maatregel over te gaan. Deze discussie kan wel ten volle gevoerd worden nádat de curator de conservatoire maatregel heeft toegepast. De curator was in het onderhavige geval bevoegd de privélaptop, als drager van zakelijke bestanden van de failliet, onder zich te nemen en, in nauw overleg met appellant, kopieën van de harde schijf te maken en deze te deponeren onder een notaris. Een geheel andere vraag is of de curator bevoegd was om te verlangen dat de volledige kopieën ter beschikking werden gesteld aan iRS in het kader van een onderzoek naar eventuele fraude binnen failliet. Voor beantwoording van deze vraag moeten de wederzijdse belangen van appellant en de boedel tegen elkaar worden afgewogen. De curator heeft in beginsel recht op toegang tot de zich op de harde schijf bevindende zakelijke informatie, maar alleen onder zulke voorwaarden dat een zo groot mogelijke bescherming van de privébestanden…

Verder lezen
Terug naar overzicht