Sign. - Toepasselijkheid cao Grafimedia


Partijen zijn voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst mondeling arbeidsvoorwaarden overeengekomen, waarbij niet is gesproken over een van toepassing zijnde cao. Wel is, zoals ook blijkt uit de handgeschreven aantekeningen van dat gesprek, toen gesproken over het reglement van werkgever WCGO, dat volgens de stellingen van werkgever was opgesteld en gold voor zijn werknemers die gezien hun functie-inhoud niet onder de werking van de cao vielen, zoals de werknemer. In die aantekeningen wordt verwezen naar dat reglement. Achter het woordje ‘reglement’ staat: ‘ja W.C.G.O.’. Uit die aantekeningen kan voorts worden afgeleid dat tussen werkgever en werknemer arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen die afweken van hetgeen was vastgesteld in de cao Grafimedia. Zo zijn zij overeengekomen dat werknemer f 8.500 per maand zou verdienen, waarmee zijn inkomen lag boven het aanvangssalaris van salarisgroep K in de cao. Ook week het aantal overeengekomen vakantiedagen af van het bij cao vastgestelde vakantiedagen. Voorts is blijkens de aantekeningen gesproken over pensioen en VUT. Achter beide woorden staat geschreven: ‘nee’, zodat geen vut- en geen pensioenregeling is overeengekomen. Als het de bedoeling van partijen was geweest om de cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing te laten zijn, lag het niet in de reden dat zij uitdrukkelijk over vut en pensioen hadden gesproken, daar de cao in dergelijke regelingen voorziet. Op grond van deze omstandigheden mocht werknemer, ondanks de vermelding van de cao in de arbeidsovereenkomst, niet verwachten dat de bepalingen van de cao deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Feiten of omstandigheden die meebrengen dat werknemer dit wel mocht verwachten – en dat werkgever dat zo…

Verder lezen
Terug naar overzicht