Sign. - Toetsingskader AVV niet in strijd met ILO-verdragen


Werkgeversorganisatie Altro Via en vakbond LBV hebben een klacht ingediend bij de ILO over de wijziging door de Nederlandse regering van het Toetsingskader AVV per 1 januari 2007. Tot aan 1 januari 2007 werd dispensatie van een algemeen verbindend te verklaren cao min of meer automatisch verleend als de partijen die om dispensatie vroegen al gebonden waren aan een cao en de betrokken vakbond onafhankelijk was. Vanaf 1 januari 2007 wordt dispensatie alleen nog verleend wanneer de specifieke bedrijfskenmerken van de ondernemingen voor wie dispensatie wordt gevraagd op essentiële punten verschillen van die van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de avv-cao gerekend kunnen worden. Altro Via en LBV stellen dat dit in strijd is met de ILO-verdragen over de vrijheid van vereniging en over het recht op collectief onderhandelen, omdat hun leden in de huidige situatie gebonden worden aan een avv-cao en niet langer hun eigen cao kunnen toepassen. De minister geeft aan dat de eigen cao steeds kan worden toegepast voor zover deze gunstiger is dan de avv-cao. De eigen cao herleeft ook na afloop van de periode van algemeenverbindendverklaring. De strengere toetsing is ingegeven door de wens om te voorkomen dat werknemersorganisaties onder druk worden gezet om in te stemmen met een minder gunstige cao om daarmee te ontkomen aan toepassing van de avv-cao. Verder is nu bezwaar en beroep mogelijk tegen afwijzing van een dispensatieverzoek, zodat door de rechter kan worden getoetst of afwijzing al dan niet terecht was.
Het ILO-Committee stelt vast dat het Nederlandse systeem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Collective Agreements Recommendation 1951 (nr. 91). Er is sprake…

Verder lezen
Terug naar overzicht